Atıksu arıtma tesislerinde elde edilen arıtma çamuru yarı katı halde veya sıvı olarak bulunabilir. Bu çamur kokulu haldedir ve çeşitli arıtma yöntemleri sonucunda elde edilir. Arıtma çamuru çıkış kaynaklarına göre üç ana başlığa ayrılabilir. Arıtma çamurları bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden kullanılabilir hale dönüşebilmektedir.

Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen arıtma çamurları sanayide kullanılan suların arıtılması ile ortaya çıkar. Bunun yanı sıra yerel yönetimler tarafından işletilen atıksu arıtma tesisleri de bulunur. Bunlar evsel arıtma çamurları ile ilgilidir. Ayrıca içme suyunun kullanılması sırasında ortaya çıkan arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları da bulunur.

Arıtma Çamurunun Özellikleri Nelerdir?
Atıksu arıtma tesislerinde uygulanan işlemlerin neticesinde elde edilen arıtma çamurları çeşitli özelliklere sahip olabilir. Bu çamurların karakteristik özelliklerini belirleyen unsurlar arıtımı yapılan suyun içeriği ile ilişkilidir. Ayrıca uygulanan arıtma işlemi de bu aşamada önem arz eder.

Arıtma çamurlarının kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri bulunur. Atıksu arıtma çamurlarının fiziksel özellikleri arasında çamurun içindeki katı madde miktarının yanı sıra çamurun ihtiva ettiği koku ve sıcaklık gibi unsurlar yer alır. Ayrıca çamurun rengi de fiziksel özelliğini ilgilendirmektedir.

Atıksu arıtma çamurlarının kimyasal özelliklerinden söz etmek gerektiğinde ise atık suda çözünmüş halde bulunan ya da askıda kalan katıların inorganik ve organik maddeleri içerdiği görülür. Kimyasal parametrelerin en önemli özelliği arıtma çamurlarının hangi işleve sahip olması yönünde yol gösterici olmasıdır. Bu parametreler sayesinde atıksu arıtma çamurlarının tarımsal alanlarda kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir.

Arıtma çamurlarının bilinmesi gereken özelliklerinden biri de biyolojik özellikleridir. Arıtma çamurları içerisinde çeşitli organizma grupları yer alır. Bakterilerin yanı sıra virüsler, bitkiler, algler ve çeşitli mikroorganizmalar bu çamurlarda bulunabilir.

Biyolojik parametrelerin atık çamurlar açısından önemi ise bu çamurların güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda veri içermesidir. Bu veriler ışığında hareket edilerek atık çamurların nerede kullanılacağına karar verilebilir.

Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesinden önce tehlikeli atık özellikleri içerip içermediğinin anlaşılması gerekir. Atıksu çamurları bertaraf edilmeden önce çeşitli işlemlere tabi tutulur. Bu proseslerden biri biyolojik çöktürme olurken bir diğer uygulama ise kimyasal çöktürme olarak adlandırılır.

Arıtma çamurunun durumuna bağlı olarak tercih edilebilecek bir diğer uygulama ise fiziksel çöktürmedir. Biyolojik ve fiziksel arıtma yöntemleri tercih edilirken evsel atık sular için bu uygulamaya gidilir. Ayrıca endüstriyel atık sular arıtılacaksa kimyasal arıtma yöntemi daha uygundur.

Loading
Bayimiz Olun

Bayimiz Olun